Phân Bón Hoa Cây Cảnh ĐẦU TRÂU 15-7-17 + TE – Giúp hoa đẹp, lâu tàn

36,000 

Phân bón hoa cây cảnh đầu trâu NPK cung câp hàm lượng N-P-K, phù hợp cho sự phát triển của tất cả các loài cây cảnh.