Hạt Giống Măng Tây F1 Năng Suất Cao

17,500 VNĐ 13,000 VNĐ

Độ sạch  > 99%

Tỉ lệ nảy mầm >85%

Ẩm độ <10%

Thời vụ trồng : quanh năm  .

Tỉ lệ nảy mầm cao , phẩm chất ăn rất ngon.

Cây sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cho năng suất cao.

hạt giống măng tây
Hạt Giống Măng Tây F1 Năng Suất Cao

17,500 VNĐ 13,000 VNĐ